Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Aan de dienstverlening van vrijgevestigde praktijken voor psychotherapie en psychologie worden strenge eisen gesteld. Sinds 2015 wordt van een ieder die verzekerde zorg wil leveren in de GGZ gevraagd een kwaliteitsstatuut op te stellen. Belangrijk daarbij is dat het voor onze cliënten en andere belangstellenden duidelijk is hoe de kwaliteit van mijn praktijk gewaarborgd is. Hoewel veel van onderstaande informatie al op de website te vinden is, heb ik de voor de kwaliteitstoetsing belangrijke informatie nog eens op een rijtje gezet.

Psychologiepraktijk van Leeuwen is een solopraktijk van een zelfstandig gevestigd GZ psycholoog (Jorinde van Leeuwen). De praktijk levert psychologische hulpverlening binnen de basis GGZ (voorheen eerstelijns hulpverlening). Ik houd me bezig met kortdurende behandeling van volwassenen vanuit oplossingsgericht, cognitief gedragstherapeutisch en cliëntgericht referentiekader.

Zelfstandig gevestigd betekent dat het specialisme psychologische behandeling onafhankelijk van instellingen wordt uitgevoerd.

Intakefase

Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U wordt daarom eerst uitgenodigd voor een intakegesprek. In het intakegesprek schat ik in of u aan het goede adres bent en of behandeling in de basis GGZ voor u geschikt is. Tijdens het intakegesprek ga ik zowel in op uw klachten, maar ook op uw hulpbronnen. Verder breng ik relevante achtergrondinformatie in kaart. Ook zal ik u vragen om (thuis, via de computer) een vragenlijst in te vullen om meer zicht te krijgen op de aard van uw klachten. Deze zogenoemde ROM (routine outcome measurement) is enerzijds verplicht gesteld door de verzekeraars, anderzijds kunnen de resultaten meer zicht geven op uw situatie bij de start en afronden van uw behandeling. Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat het klikt, ook aan dit aspect wordt daarom in de intakefase en daarna tijdens het gehele traject aandacht besteed.

Behandelplan

Na de intakefase bespreek ik met u op welke wijze aan welke vraag gewerkt gaat worden. Daarbij hoort een diagnose en daaruit voortvloeiend het behandeladvies. De doelen voor de behandeling bepalen we samen en worden in een behandelplan vastgelegd. De zorgverzekeraars eisen dat u het ondertekent, maar voor mij volstaat als u tijdens ons gesprek aangeeft dat u instemt met het behandelplan.

Samenwerking met andere zorgverleners

Het in kaart brengen van verschillende hulpverleners, die bij u betrokken zijn vormt een onderdeel van het behandelplan. Indien u reeds in behandeling bent bij een andere hulpverlener of zorgaanbieder, dan is het belangrijk dat u het behandelplan van die zorgaanbieder meebrengt naar het kennismakingsgesprek. De zorgverzekeraar staat namelijk niet toe dat er meerdere Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) gedeclareerd worden voor dezelfde DSM IV classificatie. Daarnaast is het van belang dat de behandeling door de verschillende hulpverleners effectief op elkaar worden afgestemd. Als u daarmee instemt kan een bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden.

De praktijk is gevestigd in psychotherapiepraktijk LEV en in huisartsenpraktijk Hoekstra en de Doelder. Er is een samenwerking tussen de psychotherapeuten en de huisartsen binnen deze praktijken.

Crisisopvang

Wanneer u spoedeisende hulp nodig heeft, dan kan uw huisarts eventueel in overleg met de praktijk  (indien bereikbaar) de crisisdienst inschakelen. Wanneer dat buiten kantooruren is, dan wordt de huisartsenpost ingeschakeld die contact kan opnemen met de crisisdienst.

Kwaliteit

De praktijk probeert voortdurend de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om aan het einde van de behandeling een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen.
Ik ben uiteraard gehouden aan een beroepscode, waaronder het beroepsgeheim en de wet BIG die het tuchtrecht regelt. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid.
Tijdens vakantie of ziekte wordt indien nodig door collega’s in de praktijk waargenomen.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de behandeling, kunt u dat het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Wanneer het niet lukt om de problemen rechtstreeks met mij op te lossen zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Wanneer u een klacht heeft over uw therapie, dan kunt u contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. De beroepsvereniging voor psychologen heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van een beroepsvereniging dienen zich aan deze beroepscode te houden. Daarin is ook het klachtrecht geregeld voor cliënten die menen dat er in strijd met deze code is gehandeld. De praktijk functioneert binnen het volgende wettelijke kader: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). U kunt terecht voor nadere informatie over klachtenregeling bij het Klachtenportaal Zorg: www.klachtenportaalzorg.nl, via e-mail info@klachtenportaalzorg.nl, of schriftelijk door een brief te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt hiervan een afschrift vragen. Voor verdere rechten en plichten wordt u verwezen naar de WGBO.

Privacy

Ik ben gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles dat u met ons bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat het niet voor derden toegankelijk is. U heeft recht op inzage in uw dossier. Het is gebruikelijk dat uw huisarts na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts. Ik ga er vanuit dat cliënten daarmee akkoord zijn. Goede communicatie met de huisarts is voorwaarde voor een goede behandeling. Wanneer door derden (zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts) informatie over uw behandeling wordt opgevraagd, verstrek ik deze alleen wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven. Na afloop van de behandeling wordt deze ingediend bij uw ziektekostenverzekeraar. Uw ziektekostenverzekeraar krijgt een code voor de diagnose en het soort behandeling aangeleverd. De behandelaar treedt met de betrokken cliënt in een vertrouwensrelatie en is gebonden aan regels van geheimhouding zals omschreven in de WPB (wet bescherming persoonsgegevens) en in de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut Psychologen). In de beroepscodes staan regels omtrent het verstrekken van gegevens aan derden, klachtenprocedures en dossiervorming.

Kosten

Met ingang van 2016 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ, mits u een verwijsbrief van uw huisarts heeft. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de kosten voor zorg vallen wel onder uw eigen risico. De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars, dat betekent dat de rekening direct bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product binnen de Basis GGZ:
Kort – maximaal 5 consulten
Middel – maximaal 8 consulten
Intensief  – maximaal 12 consulten
Hoeveel behandelingen er worden vergoed hangt af van de aard en de ernst van uw klachten en de daarmee samenhangende indicatie door de huisarts.

Zelf betalen

Wanneer u ervoor kiest de gesprekken buiten uw zorgverzekeraar om te willen doen en de gesprekken zelf te willen betalen, heeft u geen verwijsbrief nodig, en bedraagt het tarief 85 euro per gesprek van 45 minuten.

Afmelding

Wanneer u zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, of wanneer u minder dan 24 uur van tevoren afzegt wordt een tarief van 45 euro in rekening gebracht bij u. Een niet nagekomen afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@praktijk-van-leeuwen.nl of te bellen naar 070 3351813. Na ontvangst van uw mail of uw bericht wordt u binnen twee dagen teruggebeld of gemaild en wordt u zo snel mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Ik streef naar een zo kort mogelijke wachttijd, helaas zijn deze niet altijd te voorkomen. Op dit moment zijn de wachttijden 1-2 weken tot het intakegesprek.

Routine Outcome Measurement

De praktijk maakt gebruik van regelmatig in te vullen vragenlijsten, waardoor het beloop en het resultaat van de behandeling in kaart wordt gebracht. Tijdens de intakefase krijgt u via een e-mail een link naar vragenlijsten van TelePsy toegezonden, zodat u de vragenlijsten kunt invullen. Deze vragenlijsten zijn een hulpmiddel bij het snel verkrijgen van meer achtergrondinformatie over uw klachten en de wijze waarop u daar mee omgaat, en biedt aanwijzingen voor de diagnose.