Werkwijze

Behandeling

Bij psychologiepraktijk van Leeuwen wordt generalistisch gewerkt. Dat wil zeggen dat er behandeling wordt geboden voor een breed scala aan diverse klachten. De behandelingen bestaan meestal tussen de 8 en de 12 gesprekken.

Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U wordt daarom eerst uitgenodigd voor een intakegesprek. In het intakegesprek schat ik in of u aan het goede adres bent en of behandeling in de basis GGZ voor u geschikt is. Tijdens het intakegesprek ga ik zowel in op uw klachten, maar ook op uw hulpbronnen. Verder breng ik relevante achtergrondinformatie in kaart. Ook zal ik u vragen om (thuis, via de computer) een vragenlijst in te vullen om meer zicht te krijgen op de aard van uw klachten. Deze zogenoemde ROM (routine outcome measurement) is enerzijds verplicht gesteld door de verzekeraars, anderzijds kunnen de resultaten meer zicht geven op uw situatie bij de start en afronden van uw behandeling. Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat het klikt, ook aan dit aspect wordt daarom in de intakefase en daarna tijdens het gehele traject aandacht besteed.

Na de intakefase bespreek ik met u op welke wijze aan welke vraag gewerkt gaat worden. Daarbij hoort een diagnose en daaruit voortvloeiend het behandeladvies. De doelen voor de behandeling bepalen we samen en worden in een behandelplan vastgelegd. De zorgverzekeraars eisen dat u het ondertekent, maar voor mij volstaat als u tijdens ons gesprek aangeeft dat u instemt met het behandelplan.

 

Regelgeving en privacy

Ingeschreven staan in het BIG register als GZ-psycholoog betekent dat ik gebonden ben aan de normen van de beroepscode van mijn beroepsgroepen, alsmede aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Dit betekent dat psychologen, net zoals artsen, gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat gegevens en informatie die tijdens een behandeling aan de orde komen niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Uw huisarts ontvangt na afloop van de behandeling schriftelijk bericht, indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Indien het wenselijk is informatie bij vorige/andere hulpverleners op te vragen zal daar apart schriftelijk toestemming voor worden gevraagd.

 

Klachten

Indien u ontevreden bent over de service of de hulpverlening kunt u dat het beste zo snel mogelijk bij mij aankaarten. Uw klacht zal serieus genomen worden en er zal geprobeerd worden om samen tot een oplossing te komen. Indien er niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden bestaat er een mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP of u kunt contact opnemen met een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.’

 

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid kunt u contact opnemen met Jacqueline Lansbergen of Anne van ’t Land beiden werkzaam bij praktijk LEV, met wie er een samenwerking bestaat.
Meer informatie over praktijk LEV is te vinden op www.praktijklev.nl.

In geval van een crisissituatie, buiten kantooruren of in het weekend, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.