PRIVACYSTATEMENT Psychologiepraktijk van Leeuwen

Psycholgiepraktijk van Leeuwen, gevestigd te Voorburg en Rijswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27335089, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk van Leeuwen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk van Leeuwen persoonsgegevens verwerkt:
1. (potentiële) patiënten;
2. alle overige personen die met Psychologiepraktijk van Leeuwen contact opnemen of van wie Psychologiepraktijk van Leeuwen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk van Leeuwen verwerkt persoonsgegevens die:
1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
3. Video-opnames of opgenomen intakegesprekken voor de verwerking van gegevens of ten behoeve van een opleiding of ontwikkeling van Psychologiepraktijk van Leeuwen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt. Na het behalen van de toetsing of verwerking van de gegevens in het systeem zullen de bestanden verwijderd worden.

3. Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk van Leeuwen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
2. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Psychologiepraktijk van Leeuwen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychologiepraktijk van Leeuwen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk van Leeuwen
persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk van Leeuwen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk van Leeuwen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.
Psychologiepraktijk van Leeuwen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologiepraktijk van Leeuwen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk van Leeuwen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk van Leeuwen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk van Leeuwen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

Psychologiepraktijk van Leeuwen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologiepraktijk van Leeuwen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk van Leeuwen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Jorinde van Leeuwen door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijk-van-leeuwen.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met J orinde van Leeuwen door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijk-van-leeuwen.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).